3.000.000 
6.520.000 
1.410.000 
9.000.000 

Linh Kiện Máy Tính

VGA Colorful GT710 2G D3-V

1.050.000 
1.050.000 
1.300.000